Menu

Tax 稅

Tax 稅

其實唔係好明點解有幾億盈餘都要問我哋啲市民攞果一個四毫呢?或者可唔可以選擇嘅稅到直接扣除呢?最多兩蚊豪俾你唔洗找。唐生下年諗諗佢啦,舒解民困呀!;)

Posted by hochit on 2007-05-21 13:12:07

Tagged: , tax , hong kong

You cannot copy content of this page

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com